This post is part of a series called The series of Georgia   Day4 Mestia (მესტია) – เมซเทีย Mestia เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครอง Upper Svaneti มีลักษณะเป็นหมู่บ้านอยู่บริเวณเขา มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือทุกบ้านจะมีปล่องไฟขนาดใหญ่ การเดินทาง การเดินทางที่นิยมคือ การนั่งรถมินิบัส(Marshrutka)หรือเหมาแทกซี่ขึ้นมาจากเมือง Zugdidi…