How to get there จาก Norreport นั่งรถไฟขบวน A ไปลงสถานี Hillerod ใช้เวลาประมาณ 40 นาที วิวเมือง ระหว่างทางเดินมายังปราสาท บริเวณด้านหน้าปราสาท และรอบๆ ภายในปราสาท วิวจากในสวน Frederiksborg Castle Gardens (เปิด 24 ชั่วโมง) Opening Hours APRIL – OCTOBER…